Dopisanie współwłaściciela do księgi wieczystej

Przedmiotem współwasności może być w szczególnym przypadku nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Nalezy przy tym odróżnić współwłasność łączną(np. w małżeństwie) od współwłasności w częściach ułamkowych. Współwłasność może powstać w wyniku otrzymania spadku przez kilku spadkobierców, zawarcia małżeństwa, otrzymania darowizny, wspólnego zakupu czy nabycia nieruchomości w ramach spółki cywilnej, a także zasiedzenia czy w drodze orzeczenia sądu.

W niektórych przypadkach nabycia współwłasności nieruchomości np.w drodze dziedziczenia czynność wpisania takiej informacji do księgi wieczystej nieruchomości może być wykonana samodzielnie przez jednego ze współwłaścicieli. Kluczowe jest przy tym posiadanie odpowiednich dokumentów poświadczających nasze prawa i wypełnienie odpowiedniego wniosku KW-WPIS.

Stosowny wniosek składa się w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca położenia danej nieruchomości. Konieczny jest także numer księgi wieczystej tej nieruchomości, której będzie dotyczył wpis. Oczywiście należy uzupełnić dane osobowe właścicieli i współwłaścicieli.