Jak można poprawić błędy w księdze wieczystej?

Księgi Wieczyste są rejsestrem zawierającym bardzo ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obrotu na rynku nieruchomości. Istnieje domniemanie, że rejestr ten zawiera informacje w pełni odzwierciedlające stan faktyczny. Niestety czasem zdarza się, że z różnych przyczyn wpisane do Ksiąg Wieczystych informacje są obarczone błędami.

W przypadku prostych nieścisłości, nie wynikających z niezgodności stanu prawnego z treścią księgi, mamy do czynienia z tak zwaną usterką wpisu. Może to być literówka, zamiana cyfr. Tego typu błędy sąd wieczystoksięgowy powinien poprawiać z urzędu. Musi jednakże o tym wiedzieć, że taki błąd istnieje. Rozwiązaniem jest napisanie pisma do sądu, w którym w miarę szczegółowo zwraca się uwagę na istniejący błąd i jak powinien brzmieć poprawny zapis. Takie pismo nie jest tym samym co wniosek o wpis do księgi, jest to rodzaj zasygnalizowania sądowi, że istnieje błąd, który należy poprawić z urzędu. Sąd powinien po otrzymaniu takiego pisma sprawdzić dokumenty znajdujące się w aktach księgi wieczystej i na ich podstawie wydać postanowienie o poprawieniu usterki wpisu. Na tej podstawie zostanie zmodyfikowany zapis w księdze wieczystej.

W przypadku powyższym, czyli kiedy sąd poprawia z urzędu taką oczywistą omyłkę, nie otrzymamy na swoje pismo żadnej odpowiedzi. Nalezy w takim przypadku śledzić po prostu treść księgi w systemie elektronicznym. W pewnym momencie powinniśmy zauważyć, że została przez sąd dokonana zmiana treści zapisów.

Znacznie poważniej spawy mają się w przypadku, kiedy błąd ma charakter merytoryczny, który powoduje, że stan prawny nie jest odzwierciedlony w treści księgi. Może tak być z wielu różnych sposobów. Przykładowo może mieć miejsce sytuacja kiedy współwaścicieli jest dwóch, ale do księgi z jakiś przyczyn został wpisany tylko jeden, albo kiedy w treści księgi nie zostało wpisane jakieś ograniczone prawo związane z nieruchomością (np. służebność), albo kiedy wpisane do księgi prawo nie istnieje(np. wygasło).

W powyższych przypadkach rozwiązaniem jest złożenie o sądu pozwu o uzgodnienie księgi ze stanem faktycznym.

Jeżeli zaś Wiemy, że błąd został popełniony w dokumencie źródłowym, to najpierw należy dokonać korekty tegoż dokumentu. Przykładowo akt notarialny powinien poprawić notariusz i przesłać do sądu poprawiony.

Ostatni przypadek to nieprawidłowe oznaczenie nieruchomości. W takim przypadku sąd na wniosek dokona poprawienia danych w księdze zgodnie z danymi zawartymi w katastrze nieruchomości.