Dział trzeci księgi wieczystej

Księga wieczysta składa się z czterech części. Pierwsza to oznaczenie nieruchomości(informacje o adresie i położeniu), druga to informacje o właścicielach, trzecia to zapisy o ograniczonych prawach rzeczowych, a czwarta to dane dotyczące hipoteki.

Dział III: „Prawa, roszczenia i ograniczenia” zawiera informacje o prawach, roszczeniach ograniczeniach np. służebnościach osobistych czy gruntowych. Właśnie służebności są najbardziej popularnym typem zapisów, które znajdują się w księgach wieczystych. Dzielą się one na osobiste (przypisane do konkretnej osoby - np. służebnośc mieszkania) albo gruntowe, przypisane do innej nieruchomości (np. służebność drogi koniecznej).

Spotyka się czasem także służebność przesyłu (może dotyczyć przebiegającej przez działkę linii energetycznej), służebnosć przechodu(np. w przypadku przechodzenia przez czyjeś pomieszczenie do innegomieszkania), służebność przejazdu (droga konieczna).

Czasami także w dziale III KW mogą znaleźć się ograniczenia lub roszczenia związane np. z zawarciem umowy przedwstępnej, ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu komorniczym, ustanowione przez sąd zakazy zbywania nieruchomości czy zakaz rozbudowy nieruchomości.