Kiedy dokonuje się wpisu do księgi wieczystej?

Obowiązek złożenia wniosku o dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych ciąży na właścicielu nieruchomości w sytuacji: nabycia nieruchomości (w drodze kupna lub spadku), jej podziału, ustanowienia służebności, ustanowienia hipoteki, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, uaktualnienia istniejącej księgi wieczystej i w końcu zamknięcia księgi wieczystej.

Wniosek może być złożony przy okazji dokonywania danej czynności przez notariusza lub też samodzielnie. Wniosek o wpis do ksiąg wieczystych składa właściciel nieruchomości (osoba na rzecz, której wpis ma nastąpić) bądź osoba, której prawo winno zostać ujawnione w księdze wieczystej, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece stanowi, że właściciel nieruchomości powinien niezwłocznie złożyć wniosek o ujawnienie swojego prawa w księdze wieczystej.